İBB BAŞKANLIK KUPASI  SPOR ŞÖLENİ FUTBOL TURNUVASI DİSİPLİN KURULU TALİMATI

MADDE 1 –KURULUN - TALİMATIN AMACI

Talimatın amacı, turnuva boyunca düzenlenecek futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurulunun oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir.

 

MADDE 2 –KURULUN YAPISI

 (1) Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanı’nın başkanlığında 5 kişiden oluşur.

 (2) Disiplin Kurulu gerektiği zamanlarda toplanır.

 

MADDE 3 – GİZLİLİK

Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri yargılama faaliyeti sırasında edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla ve hiçbir şekilde açıklamamakla yükümlüdür.

 

MADDE 4 – SORUMSUZLUK

Ağır kusur halleri haricinde, Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri herhangi bir disiplin soruşturması ile ilgili karar ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamaz.

MADDE 5 – KAPSAM

 Bu talimat, İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulanır.

 

(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:

a) Şirketler, şirket yöneticileri,

b) Müsabaka görevlileri,

c) Futbolcular,

ç) Teknik adamlar, esame listesinde bildirilmiş olan tüm şahıslar

 

MADDE 6 – TEMEL İLKELER

(1) Şirketler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve İBB Spor İstanbul kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.

(3) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.

 

MADDE 7 – FAİLİN BELİRLENEMEMESİ

Şiddet ya da hakaret içeren disiplin ihlallerinin faillerinin şahsen belirlenememesi halinde disiplin cezası faillerin mensubu olduğu kulübe verilir.

 

MADDE 8 – CEZANIN TAKDİRİ

Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

 

MADDE 9 – İŞTİRAK

(1) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur. İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.

(2) İhlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.

(3) Disiplin Kurulu, ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesini ve iştirakin türünü de değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder.

 

MADDE 10 – DİSİPLİN İHLALLERİ

  (1)Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve  davranışlarıyla İBB’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren

 

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere 5 ila 10 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,

(c) Diğer kişilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir.

 

(2)Takım yöneticileri hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı harekette bulunmaları halinde 5 günden az ve 10 günden çok olmamak üzere; hakarette bulunmaları halinde ise 10 günden az 20 günden çok olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

 

(3) Takım yöneticileri hakem soyunma odasında sportmenliğe aykırı harekette bulunmaları halinde 5 günden az ve 10 günden çok olmamak üzere, hakarette bulunmaları halinde ise 10 günden az 20 günden çok olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

 

MADDE 11 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET ve TEHDİT

(1)İBB Spor İstanbul veya mensuplarına, müsabaka    görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili şirket ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan

 

  1. Futbolculara 2 ila 4; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 5 müsabakadan men cezası,

 

  1. Diğer kişilere 2ila 4; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 7 ila 15 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

(2)Bir futbolcuya ya da müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 3 ila 5 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 10 ila 20 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

MADDE 12 – KURAL DIŞI HAREKETLER

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 1 ila 3, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 2 ila 4 müsabakadan men cezası verilir.

 

MADDE 13 – SALDIRI

(1) İBB Spor İstanbul mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer kişilere saldırıda bulunan.

 

(2) (a) Futbolculara turnuvadan men cezası,

      (b) Takım yöneticilerine 5 ila 15 gün hak mahrumiyeti cezası

      (c) Diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 5 ila 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3)  Saldırının İBB Spor İstanbul mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 3 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 10 ila 20 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

(4) Saldırının birden fazla oyuncu, yönetici veya seyirci tarafından yapılması durumunda ilgili takıma veya takımlara turnuvadan men cezası verilir. 

 

MADDE 14 – KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen

(a) Futbolculara 2 ila 4 müsabakadan men cezası,

(b) Takım yöneticilerine 5 ila 15 gün hak mahrumiyeti cezası

(c) Diğer kişilere 2 ila 4 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir.

MADDE 15 – BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI

(1) Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak İBB Spor İstanbul ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden

(a) Futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 5-15 gün süreli hak mahrumiyeti cezası

(c) Diğer kişilere 4 ila 8 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası veya 5 ila 15 gün süreli hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

MADDE 16 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI

  1. Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden

 

  1.  (a) Futbolculara 2 ila 4 müsabakadan men cezası,

(b)  Takım yöneticilerine 5 gün ila 20 gün hak mahrumiyeti cezası

(c) Diğer kişilere ise 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 10 günden 20 güne kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

MADDE 17 – MÜSABAKA GÖREVLİLERİNİN RAPORLARI

     (1) Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir.

      (2) Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır.

 

MADDE 18 – TEBLİGAT

(1) Futbolculara, yöneticilere ve görevlilere tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı bulundukları derneğe gönderilir. Takımlara  yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır.  Tebligatlar elektronik olarak veya faxla yapılır

(2) Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararları, ilgili kişi veya kulüplere, faks veya elektronik posta ile tebliğ edilir. Gerekli hallerde tebligat, Spor İstanbul tarafından görevlendirilen bir kişi tarafından eliyle de yapılabilir.

 

MADDE 19 – KARAR

(1) Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç gün içinde karar verir.

(2) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz.

(3) Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir.

(4) Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Hazır bulunan her üye oy kullanır. Oy sayılarının eşit olması durumunda, başkanın oyu belirleyicidir.

 

MADDE 20 –  DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ

Disiplin Kurulları tarafından kişilere verilen 2 veya daha az müsabakadan men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 5 gün (5 dahil) stada giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezalarına itiraz edilemez.

 

MADDE 21 – İTİRAZ USULÜ

(1)  Disiplin Kurulunun itiraza tabi kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu şirket, Müdürlük, Daire Başkanlığı itiraz edebilir. Karar, takım hakkında verilmişse, itiraz, takım yöneticisi

  veya görevlendireceği takım yetkilisi tarafından yapılır.

(2)Disiplin Kurulunun kararlarına itiraz, İBB Spor İstanbul’a verilecek dilekçe veya elektronik posta ile yapılır.

 

MADDE 22 – İTİRAZ SÜRESİ

İBB Spor İstanbul’a yapılacak başvuru veya itirazlar, kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen 2 gün içinde gerçekleştirilmek zorundadır.

 

MADDE 23 – SARI KART UYGULAMALARI

(1) Bir turnuvada, müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart gören bir futbolcu cezalı duruma düşmez.

 

MADDE 24– SON HÜKÜMLER

Bu talimat İBB Spor İstanbul tarafından kabul edilmiş ve 2019 yılında ve bundan sonra İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek futbol turnuvalarında geçerli olacaktır.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon